Jazykové korektúry a štylizácia textov

Jazykové korektúry a štylistické úpravy sú dokonalou bodkou reprezentatívnych textov. Vaše dokumenty budú mať správne i/y, čiarky, koncovky, predpony aj slovosled. To platí pre texty, ktoré chcete použiť na internete, rovnako ako tie, ktoré majú byť použité v tlači.

O korektúry textov je možné požiadať v akomkoľvek rozsahu. Postaráme sa, aby vaše texty a dokumenty boli z hľadiska gramatiky, pravopisu a štylistiky ukážkovým odrazom vášho snaženia a zodpovedali aktuálnym normám slovenského jazyka.

Textové korektúry poskytujeme vo viacerých formách, ako sú jazyková, gramatická, štylistická a predtlačová korektúra textov. Okrem toho sme s určitými obmedzeniami schopní poskytnúť aj korektúry odborných textov, kde je však potrebné počítať s dlhším časom na realizáciu, potrebou naštudovania si témy, konzultáciami a vyššími nákladmi.

V prípade časovej tiesne sme pre vás schopní dodať aj expresné korektúry.

Jazyková (gramatická) korektúra

Pod pojmom jazyková korektúra (alebo tiež gramatická korekútra textov) rozumieme opravu pravopisu, nahradenie nespisovných slov a čechizmov ich slovenskými synonymami, správne rozdeľovanie slov pri písaní na konci riadka, opravu a doplnenie diakritických znamienok, akými sú čiarky, dvojbodky a pod.

V rámci slovenskej jazykovej korektúry robíme korekčné opravy textov pre firemné texty, ale napríklad aj korektúru diplomovej práce. Pre korektúru gramatiky textu je samozrejmá spisovná slovenčina a dodržiavanie pravidiel slovenského jazyka. Ako sme už spomenuli, predmetom je kontrola a oprava pravopisu viet v texte.

Štylistická korektúra (copyediting)

Štylistická korektúra predstavuje správny slovosled, výber vhodných slov a správnu skladbu viet v dokumente. Ak máte pocit, že sú vaše texty kostrbaté, štylistické úpravy textov z našej dielne vyriešia váš problém. Vykonáme korektúry štylistiky tak, aby vaše texty mali vysokú jazykovú úroveň a zároveň boli ľahko čitateľné, dobre zrozumiteľné a prehľadné.

Odporúčame objednávať jazykové a štylistické korektúry textov naraz, aby vaše texty boli profesionálne a komplexné.

Predtlačová korektúra

V rámci predtlačovej korektúry kontrolujeme preklepy, chýbajúce písmená, rozdelenie slov na konci riadka a všetky detaily, ktoré robia text na papieri bezchybným.

Výhody, ktoré získate

Využitím našich jazykových a štylistických služieb získate okrem iného:

  • Korektúry v súlade s pravidlami slovenskej gramatiky.
  • Vaše texty budú správne a bez chyby.
  • Štylisticky reprezentatívne texty.
  • Istotu, že vaše texty nebudú mať „hrubky“.
  • Prvotriedny text pripravený do tlače.