Blog

Úvod/Viete po slovensky?/Viete po slovensky? Akademické tituly

Viete po slovensky? Akademické tituly

Prehľad písania, čítania a významu najčastejšie sa vyskytujúcich akademických titulov.

Viete po slovensky? Akademické tituly

Prehľad správneho používania akademických titulov

 

Prečtajte si aj ako sa správne rozdeľuje text za pomoci odrážok.

 

1. stupeň vysokoškolského štúdia

Nepoužíva sa ako oslovenie a titul sa píše pred menom (s medzerou):

Bc. – bakalár, napr. Bc. Daniel Biely

 

2. stupeň vysokoškolského štúdia

Oslovenie magister/magisterka a titul sa píše pred menom:

Mgr. – magister, napr. Mgr. Daniel Biely

Mgr. art. – magister umenia, Mgr. art. Daniel Biely

 

Zbystrite pozornosť!

Nesprávne – pani magistra

Správne – pani magisterka

 

Oslovenie inžinier/inžinierka, píše sa pred menom:

Ing. – inžinier, napr. Ing. Daniel Biely

Ing. arch. – inžinier architekt, napr. Ing. arch. Daniel Biely

 

Oslovenie doktor/doktorka a titul sa píše pred menom:

MUDr. – doktor všeobecného lekárstva, napr. MUDr. Daniel Biely

MDDr. – doktor zubného lekárstva, napr. MDDr. Daniel Biely

MVDr. – doktor veterinárneho lekárstva, napr. MVDr. Daniel Biely

 

V prípade absolvovania 2. stupňa vysokoškolského štúdia na dvoch vysokých školách sa nepoužívajú dva rovnaké tituly, no ak niekto absolvuje dva druhé stupne VŠ s rozdielnymi akademickými titulmi, používajú sa v poradí, v akom boli udelené, a teda bližšie pri mene sa nachádza skôr udelený akademický titul, napr. Mgr. Ing. Daniel Biely

 

Rigorózne pokračovanie 2. stupňa štúdia

Oslovenie doktor/doktorka a titul sa píše pred menom:

RNDr. – doktor prírodných vied, napr. RNDr. Daniel Biely

PharmDr. – doktor farmácie, napr. PharmDr. Daniel Biely

PhDr. – doktor filozofie, napr. PhDr. Daniel Biely

JUDr. – doktor práv, napr. JUDr. Daniel Biely

PaedDr. – doktor pedagogiky, napr. PaedDr. Daniel Biely

ThDr. – doktor teológie, napr. ThDr. Daniel Biely

 

3. stupeň vysokoškolského štúdia

Oslovenie doktor/doktorka, píše sa za menom a priezviskom a oddeľuje sa od priezviska čiarkou:

PhD. – doktor, resp. philosophiae doctor, napr. Mgr. Daniel Biely, PhD.

 

Habilitačné konanie v príslušnom odbore

Oslovenie docent/docentka a titul sa píše pred akademický titul:

doc. – docent, vedecko-pedagogický alebo umelecko-pedagogický titul, napr. doc. Mgr. Daniel Biely, PhD.

 

Vymenúvacie konanie v príslušnom odbore

Oslovenie profesor/profesorka a píše sa pred akademický titul a meno, predtým udelený vedecko-pedagogický alebo umelecko-pedagogický titul docent sa už neuvádza:

prof. – profesor, vedecko-pedagogický alebo umelecko-pedagogický titul, napr. prof. Mgr. Daniel Biely, PhD.

 

Osobu s viacerými udelenými akademickými titulmi oslavujeme podľa najvyššieho dosiahnutého titulu.

Written by

Som študentkou vysokej školy v poslednom ročníku. Medzi moje záľuby patrí cestovanie, hudba a spoznávanie nepoznaného.